OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP EDITH

1. Úvodní ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost:

EDIHU s.r.o. , Hybešova 190, 66442, Modřice, Česká republika ,

IČ: 26313138, DIČ:CZ26313138 (dále také „provozovatel") a kupujícího (dále také „zákazník").

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník".

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat zboží bez zjevných vad, prvotřídní kvality a v souladu se specifikací nebo vlastnostmi obvyklými pro daný produkt, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.eshopedith.cz a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací).

Prodávající se dále zavazuje, že bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a za dopravu.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí a odešle je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na www.eshopedith.cz v době odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných povinných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Prodávající po obdržení objednávky v elektronické podobě, která se vytvoří automaticky po dokončení a odeslání objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky.

Kupující sám nemá možnost objednávku (kupní smlouvu) zrušit - tuto akci provádí pouze prodávající.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že se zboží již nevyrábí nebo ho není možné dodat, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila. V případě, že tato situace nastane se prodávající zavazuje kupujícího neprodleně kontaktovat a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky atp.). Byla-li část a nebo celá objednávka kupujícím již uhrazena, budou v tomto případě peníze zákazníkovi vráceny do 14 dnů zpět na účet, popřípadě poukázány složenkou.

Kupující může zažádat o stornování závazné objednávky pouze po dohodě s prodávajícím.

Internetový obchod www.eshopedith.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak, jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy název, kód, hlavní charakteristiku a cenu zboží.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetových stránek a elektronického obchodu, Edita Huseková prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity.

Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání.

3. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů podle občanského zákoníku (zákon č.367/2000 § 53 odst. 7) netýká se však nákupů na IČO a zapůjčené zboží. Vrácené zboží neposílejte na dobírku, dobírky nepřebíráme.
 • Do průvodního dopisu uveďte číslo vaší objednávky a číslo účtu pro zaslání peněz. Peníze Vám budou po obdržení a zkontrolování zboží zaslány do 14 dnů zpět na Váš účet, popřípadě poukázány složenkou (uveďte v průvodním dopise).
 • Vrácená částka bude odpovídat prodejní ceně zboží (nevracíme částku za dopravu).
 • Zboží společně s daňovým dokladem, který Vám byl zaslán společně se zbožím zašlete na adresu: Salón Edith, Hybešova 30, Brno, 60200
 • Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.
 • Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení nepoužitého a řádně zabaleného zboží schopného dalšího prodeje prodávajícímu.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu částku ve výši prodejní ceny zboží nejpozději do 14 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Plnění se považuje za nemožné i v případě, že se přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu.

Odstoupil - li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o:

 • náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji
 • případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce, jakož i částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze - li je prodat jako nové.

Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

5. Způsob platby

Jak je zboží možné uhradit:

 • Hotově - v případě osobního odběru
 • Kartou online - prostřednictvím platební brány GoPay.
 • Bankovním převodem - na základě kupní smlouvy (bankovním převodem nebo vkladem na náš účet, lze nahradit poukázáním složenkou pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky - návrh kupní smlouvy. Ihned po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno.
 • Dobírkou - při dodání objednaného zboží předáte peníze zaměstnanci zásilkové služby, dopravci-řidiči, ten Vám vydá stvrzenku o zaplacení (faktura - daňový doklad je přibalen v balíku)

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně dodacím listem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

V případě platby převodem je zboží dodáno až po připsání dané částky na účet prodávajícího. V případě, že není platba převedena na účet prodávajícího do 14 dnů od data objednávky, bude příslušná objednávka automaticky stornována.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení Vaší objednávky.
Zboží, které není na skladě dodáváme v termínu 3 až 14 pracovních dnů dle dodacích termínu našich dodavatelů.
Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

7. Doprava

Osobní odběr Brno – na adrese provozny Hybešova 30, Brno, 60200 –zdarma
Zásilkovna - 90 Kč
Kurýrní služba - 125 Kč

O termínu odeslání objednávky jste individuálně informováni e-mailem.

8. Záruka, servis, reklamace

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, příp. počet balíků a za přítomnosti přepravce rozbalit a zkontrolovat zásilku. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a trvat na přesném zápisu do protokolu o škodě nebo do přepravního listu.

V případě, že tak neučiní, reklamace nebude uznána.

Zjistí-li kupující po převzetí zboží skrytou vadu, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně na naší mailovou adresu info@edithpujcovna.cz, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zboží.

Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v zásilce.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.
Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců.

Reklamaci nám nahlašte mailem na info@edithpujcovna.cz a my Vám zašlete reklamační formulář. Pokud nám reklamované zboží budete chtít poslat, je nutno toto písemně avizovat. Neavizované zásilky nepřebíráme.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.
Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 Občanského zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ONLINE PŮJČOVNU EDITH

1.Kontaktní údaje

Informace o firmě – provozování na www.edithpujcovna.cz

Tyto všeobecné podmínky pronájmu upravují právní vztah mezi společností Edihu s.r.o., IČO 26313138 se sídlem Hybešova 190, Modřice, 664 42 ( dále jen Pronajímatel) a Nájemcem v souvislosti se zapůjčením společenských šatů. Obchodní podmínky pronájmu (OPP) jsou ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (OZ). Pronajímatel tuto podnikatelskou činnost provozuje na adrese: Hybešova 30, Modřice 664 42

2. Pojmy

Pronajímatel - společnost Edihu s.r.o., IČO 26313138 je vlastníkem společenského oblečení (šatů) a toto pronajímá.

Nájemce- je právnická nebo fyzická osoba, která si najímá movitou věc, kterou vlastní pronajímatel a to na základě nájemní smlouvy.

Movitá věc (dále jen Oděv) - veškeré šaty, sukně, overaly a jiný společenský oděv, doplňky, obuv a to vše příslušně zabaleno v ochranném obalu.

OPP – obchodní podmínky pronájmu.

Jistina- je záloha (kauce) na nájemné složená Nájemcem při převzetí Oděvu Nájemcem. Nájemné je finanční úhrada, kterou je povinen Nájemce uhradit při převzetí Oděvu. Přepravce – zajišťuje přepravu Oděvu od pronajímatele k nájemci a zpět

3. Základní údaje

Tyto OPP se vztahují na veškeré nájemní smlouvy uskutečněné mezi Pronajímatelem a

Nájemcem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb a pronajímatel je oprávněn je měnit přiměřeně ve smyslu § 1752 odst. 1 OZ. S touto případnou změnou musí být nájemce seznámen. Ústní prohlášení učiněná vůči Nájemci zaměstnanci společnosti Edihu s.r.o. Pronajímatele nezavazují. Ustanovení obsažená v písemné nájemní smlouvě uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem mají přednost před těmito OPP.

Práva a povinnosti mezi Pronajímatelem a Nájemcem neupravené těmto OPP, ani písemnou smlouvou se řídí OZ a případně zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tyto OPP jsou pro Nájemce závazné od okamžiku, kdy potvrdí jejich přečtení a tedy dá souhlas, dále pak Pronajímatel elektronickou formou uzavře objednávku přes Eshop, není-li tomu jinak po vzájemné domluvě.

Nájemce přijímá a uznává následující OPP jako závazné. Tyto OPP jsou uveřejněny na internetové adrese Pronajímatele www.eshopedith.cz, a Nájemce se s nimi před uzavřením nájemní smlouvy s Pronajímatelem seznámil a souhlasí s nimi. Změny nebo doplňky nájemní smlouvy mohou být provedeny jen písemně a to se souhlasem obou stran.

4. Nájemní smlouva

Nájemní smlouva uzavíraná s Nájemcem je uzavřená a závazná okamžikem potvrzení dokončení objednávky na e-shopu. Smlouva může být uzavřena rovněž řádně specifikovanou objednávkou Nájemce, kterou potvrdí Pronajímatel. Komunikace může proběhnou písmně nebo elektronicky.

Za řádně vyplněnou se považuje objednávka, která obsahuje: označení Oděvu, který Nájemce požaduje, požadovanou dobu pronájmu a označení Nájemce (tj. jméno a příjmení/název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo).

Veškerá e-mailová komunikace mezi Pronajímatelem a Nájemcem musí probíhat na e- mailových adresách Pronajímatele, tj. přijatých/odeslaných z domény www.eshopedith.cz e- mailových adresách Nájemce uvedených v nájemní smlouvě, popř. objednávce dle bodu. V opačném případě tato e-mailová komunikace Pronajímatele nezavazuje.

Předání Oděvu Nájemci bude probíhat pomocí dopravce. Zahájením nájmu se rozumí převzetí věci Nájemcem a podepsáním předávacího protokolu nebo potvrzení převzetí balíku od dopravce. Odpovědnost za Oděv přebírá Nájemce okamžikem podepsání předávacího protokolu. Převezení Oděvu k Nájemci a zpět k Pronajímateli bude provedeno pomocí dopravce. Není-li tomu jinak po vzájemné domluvě.

Smlouva nabývá platnosti souhlasem potvrzení objednávky na stránkách www.editheshop.cz a trvání smlouvy končí až při předání zboží dopravcem pronajímateli a následné kontrole zboží.

5.Nájemné a kauce

Výše nájemného se řídí cenami uvedenými na e-shopu Pronajímatele platném ke dni uzavření nájemní smlouvy. Pronajímatel je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy kauci (Jistina) a to pokud je hodnota objednávky vyšší než 30.000,-. Pronajímatel účtuje nájemné dle cen platných v době uzavření nájemní smlouvy.

Nájemné je fixně dané a není závislé na délce užívání. Doba nájmu je 3-7 dnů, dle potřeby zákazníka.Po celou dobu je Nájemce oprávněn Oděv užívat a to na základě ustanovení nájemní smlouvy.

Nájemce je oprávněn užívat Oděv po dobu stanovenou nájemní smlouvou. Užívání Věci nad stanovenou dobu bez dalšího písemného souhlasu pronajímatele je považováno za neoprávněné obohacování.

Nájemné je hrazeno rovnou a kauce není požadována. Nájemce se však zavazuje, že pokud dojde k poškození Oděvu nebo bude oděv jakkoliv znehodnocen po dobu pronájmu, je nájemné povinnen zaplatit náhradu škody ve výši vzniklých škod.

6.Platební podmínky

Nájemné je splatné ihned při vytvoření objednávky. Není-li pronajatý Oděv vrácen prostřednictvím dovozce Nájemcem ve sjednané době je Pronajímatel oprávněn účtovat nájemné a smluvní pokutu ve výši nájemného. Nájemce je povinen toto nájemné a smluvní pokutu ve lhůtě splatnosti uhradit.

Nájemce si volí vhodnou variantu způsobu úhrady:

 • Dobírkou - nájemce platí zboží přepravci při převzetí Oděvu
 • Hotově - v případě osobního odběru
 • Kartou online - skrze platební bránu GoPay
 • Bankovním převodem

V případě bezhotovostního převodu se nájemné považuje za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Pronajímatele uvedeného na daňovém dokladu.

7. Práva a povinnosti nájemce

Udržovat Oděv ve stavu v jakém ho přebral.

Vrátit Oděv ve stejném stavu jako jej převzal.

Nahlásit jakoukoliv poruchu/ poškození oděvu ihned na společnost EDITH telefonicky nebo na emailovou schránku info@edithpujcovna.cz.

Zkontrolovat oděv při převzetí od společnosti Edith půjčovna nebo přepravní společnosti.

Všechny vady v den převzetí je nutné ihned nahlásit.

V případě poškození od přepravní společnosti, je nájemce povinen sepsat protokol o

poškození a provést zápis dle podmínek přepravní společnosti.

Nájemce nesmí provádět změny na pronajatém oděvu (šití, správa švadlenou, čištění apod.). Tedy provádět opravy, které by snížily jeho hodnotu a to bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

Nájemce je povinen oznámit odcizení, nebo poškození oděvu nájemcem ihned na

společnost Edith půjčovna telefonicky nebo emailem na info@edithpujcovna.cz

Užívat Oděv řádně k obvyklému účelu v souladu s nájemní smlouvou a těmito OPP, je povinen chránit Oděv před poškozením, ztrátou nebo zničením. Ztráty a újmy nájemce neovlivňují povinnost nájemce hradit nájemné.

Ihned oznámit poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení Oděvu Pronajímateli,

Vrátit Pronajímateli Oděv řádně a včas, tj. ve stavu, v jakém ho Nájemce převzal vzhledem k obvyklému opotřebení.

V případě ztráty a to i krádeže svěřené pronajaté Věci se Nájemce tímto zavazuje uhradit Pronajímateli vzniklou škodu ve výši nákladů, které Pronajímatel vynaložil na pořízení předmětného Oděvu.

Povinnost platit nájemné nevzniká, jestliže Pronajímatel bez závažných důvodů daných špatným stavem pronajaté Věci nepředá tuto Nájemci k užívání a za dobu, kdy je pronajatý Oděv v opravě z důvodů neležících na straně Nájemce, tj. v případě, kdy Nájemce řádně a včas oznámí potřebu opravy, tj. dojde-li k poškození pronajaté Věci vlivem skutečností Nájemcem nezaviněných, kdy špatný stav pronajatého Oděvu nezpůsobený Nájemcem, neumožňuje ji řádně užívat, pokud Nájemci nebyl poskytnut jiný Oděv sloužící k účelům nájmu. Po dobu, po kterou nemohl Nájemce Oděv užívat vůbec nebo se značnými obtížemi má právo na slevu z nájemného.

Právo na prominutí nebo na slevu z nájemného musí být uplatněno u Pronajímatele nejpozději do doby, na kterou byl nájem sjednán

Dobou nájmu se rozumí doba od předání Oděvu nájemci prostřednictvím dopravce do předání Oděvu dopravci k vrácení pronajímateli. Standardní doba nájmu je 3-7 dnů. Nájemce je povinnen uvést délku zapůjčení předem.

8. Práva a povinnosti pronajímatele

Pronajímatel zajistí plně funkční výrobek nájemci.

V případě poškození vadou výrobku pronajímatel nahradí oděv za jiný po domluvě s nájemcem.

Pronajímatel neodpovídá za vadu, která nebyla nahlášena v den převzetí výrobku.

Při vrácení poškozeného nebo znečištěného výrobku, má pronajímatel právo strhnout pokutu úměrné na opravu nebo na čištění oděvu.

Při vrácení nekompletního Oděvu, má pronajímatel právo naúčtovat všechny chybějící části produktu.

Pronajímatel musí přenechat Nájemci pronajatý Oděv tak, aby ho mohl užívat ke sjednanému nebo obvyklému účelu.

Pronajímatel zajišťuje nájemci nerušené užívání Oděvu po dobu nájmu.

Pokud je Oděv při vrácení poškozen, zavazují se Pronajímatel a Nájemce sepsat „ Protokol o vrácení“, kde se stanoví rozsah poškození. Po sepsání zmíněného protokolu je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemci složení částky odpovídající ceně stanovené dle ceníku Pronajímatele u daného Oděvu, kterou je Pronajímatel oprávněn použít na úhradu škody způsobené Nájemcem na pronajatého Oděvu. Složením uvedené částky Nájemcem není dotčeno Pronajímatelovo právo na náhradu škody v plné výši vůči Nájemci.

Pronajímatel neodpovídá za vadu Oděvu, o které Nájemce v době uzavření nájemní smlouvy věděl, nebo vědět měl a mohl, a která nebrání užívání Oděvu. Pronajímatel neodpovídá za poškození nebo zničení Oděvu po jejím předání nájemci a není povinen mu poskytnout žádnou náhradu. Ustanovení o nájemném není tímto dotčeno.

Pronajímatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost odvozu Oděvu v důsledku vyšší moci (živelná pohroma, povodeň a jiné)

Nájemce se tímto vzdává vůči Pronajímateli nároku na náhradu případné škody vzniklé mu v souvislosti s nájemní smlouvou.

Pronajímatel může požadovat vrácení pronajaté Věci i před ukončením sjednané doby nájmu a to pokud nájemce Věc užívá v rozporu se smluveným účelem a v rozporu s návodem a hrozí, tak vznik škody na Věci.

Odpovědnost pronajímatele je omezena termíny a podmínkami nájemní smlouvy a platnými obecně závaznými právními předpisy. Pronajímatel a nájemce podpisem nájemní smlouvy potvrzují, že s výjimkou škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti vylučují odpovědnost pronajímatele za škodu ve smyslu § 2898 OZ, včetně škody způsobené vadou zařízení nebo jinou právní skutečností, a dále jakoukoliv záruku za jakost oděvu.

9. Pokuty

Pronajímatel má právo naúčtovat práci a díly na opravu poškozeného výrobku nájemcem dle platného ceníku.

Pronajímatel má právo naúčtovat profesionální čistění výrobku.

Pronajímatel má právo na zaplacení kauce za odcizený produkt nebo za produkt poškozený, kde oprava převyšuje náklady nového produktu.

Pronajímatel má právo strhnout náklady za neúspěšnou přepravu zaviněnou nájemcem.

V případě nevrácení zboží je smluvní pokuta ve výše ceny nájemného daného Oděvu, která nebude navrácena pronajímateli.

V případě odstoupení od nájemní smlouvy po zaplacení nájemného, vrátí Pronajímatel Nájemci složenou částku (vyjma případu dle odst. 8.6 OPP) poníženou o částku odpovídající nájemnému za Oděv za dobu, po kterou měl Nájemce Oděv u sebe a částku odpovídající vzniklé škodě.

Částka vycházející z předchozí věty bude vyplacena Nájemci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení odstoupení od nájemní smlouvy adresátovi, ne však dříve než bude Nájemcem Oděv vrácen Pronajímateli.

10. Předání výrobku – svoz

Výrobek bude předán na provozovnu společnosti Edith půjčovna osobně nebo si nájemce zajistí svoz dle pokynů společnosti Edith půjčovna.

Svoz se objednává online na formuláři pro něj určeným nájemce den předem. Svoz je nutný objednat na následující den a to nejdéle den před vyzvednutím do 15:00.

Pronajímatel nezodpovídá za pozdní objednání svozu přepravcem.

Výrobek musí být v den vyzvednutí přepravcem zabalen tak, aby dle obchodním podmínek přepravce splňoval nároky na cestu a dorazil v pořádku.

11. Ochrana osobních údajů

Osobní data Nájemců jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje Nájemců jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Uzavřením nájemní smlouvy dává Nájemce Pronajímateli souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Pronajímatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Osobní data, která Nájemce uvede v objednávce nebo v nájemní smlouvě, slouží výhradně pro potřebu Pronajímatele a nebudou poskytnuta jiným subjektům, a to pro účely realizace práv a povinností z nájemní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Nájemci. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Nájemce předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému odevzdání Věci.

Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.

Pokud právní předpis nestanoví jinak, nájemce jako fyzická osoba souhlasí s tím, aby pronajímatel zpracovával jeho rodné číslo a pořizoval kopie průkazů totožnosti za účelem jednání o smluvním vztahu.

12. Řešení sporů

Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Pronajímatel prostřednictvím elektronické adresy info@edithpuůjčovna.cz Informaci o vyřízení stížnosti nájemce zašle Pronajímatel na elektronickou adresu, ze které nájemce stížnost zaslal.

Pronajímatel je oprávněn k pronajímání Oděvu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Nájemce má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o nájmu Oděvu obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Webová adresa České obchodní inspekce je: http://www.coi.cz.

13. Závěrečná ustanovení

Veškeré písemnosti jsou účinné okamžikem jejich doručení příjemci na adresu uvedenou v nájemní smlouvě. Písemnosti se považují za doručené, pokud byly adresátem převzaté nebo byly odesílateli vráceny jako nedoručitelné a adresát svým konáním nebo opomenutím doručení písemností zmařil. Písemnosti zaslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se považují za doručené rovněž v případě, kdy:

- ji adresát odmítne převzít, a to tímto odmítnutím

- ji adresát nevyzvedne v úložní lhůtě, a to uplynutím úložní lhůty.

Veškerá písemná komunikace mezi Pronajímatelem a Nájemcem bude probíhat na jejich adresy bydliště/sídla (u Pronajímatele adresu Hybešova 190, Modřice, 664 42) uvedené v nájemní smlouvě. Písemná forma je zachována také při e-mailové komunikaci za dodržení podmínek dle odst. 3.6 OPP.

Pronajímatel není ve vztahu k Nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. Na závazek mezi pronajímatelem a nájemcem se nevztahují ustanovení o změněn okolností obsažená v § 1764 – 1766 OZí

Uzavřením nájemní smlouvy Nájemce stvrzuje, že se seznámil s těmito OPP a Cenami Pronajímatele, a že s nimi souhlasí. Na tyto OPP je Nájemce dostatečným způsobem před vlastním uzavřením nájemní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Tyto OPP tvoří nedílnou součást uzavřené nájemní smlouvy a jsou rovněž zobrazeny na webových stránkách Pronajímatele, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Nájemcem.

Nájemní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Pronajímatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám.

V případě soudních sporů je příslušný obecný soud Pronajímatele. Tyto OPP nabývají účinnosti dne 13.09.2020

14. Ukončení smlouvy

Pronajímatel může od nájemní smlouvy odstoupit krom zákonných důvodů, také tehdy, jestliže je Nájemce v prodlení s úhradou platby nájmu, dále v případě hrubého porušení nájemní smlouvy Nájemcem (např. Nájemce užívá Oděv v rozporu s poučením Pronajímatele nebo k jinému než obvyklému účelu).

Nájemce je povinen při skončení nájmu vrátit Pronajímateli Oděv a to způsobem, který určil pronajímatel.

Nájemce je povinen platit Pronajímateli nájemné i po skončení nájmu, dokud je v prodlení s vrácením Věci.

V případě ztráty (odcizení) Oděvu se Nájemece zavazuje k úhradě výše způsobené škody.

Nájemce má právo nájem vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní dobou 10 kalendářní dnů. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla Pronajímateli doručena písemná výpověď.

Nájemce se může s pronajímatelem dohodnout na prodloužení původní doby nájmu. Dohoda musí být pronajímatelem písemně potvrzena min. 1 den před skončením doby nájmu (potvrzením nové objednávky či podpisem dodatku k nájemní smlouvě).